Do istega rezultata pridemo tudi z delitvijo deleža tujega kapitala z deležem lastnega kapitala. Stopnja zadolženosti kaže intenzivnost zadolženosti podjetja, pri tem pa velja: višja stopnja zadolženosti pomeni večjo intenzivnost zadolženosti in s tem večje tveganje insolvence. Postavljene so bile teorije o izračunu optimalne stopnje zadolženosti podjetja. Njihov cilj je bil — za vsako podjetje posebej — izračun kombinacije tujega in lastnega kapitala, ki bi ob najmanjšem možnem tveganju omogočala najvišji možni donos lastnega kapitala. Vendar je bistven element tega teoretičnega modela popoln kapitalski trg, ki pa v resnici ne obstaja. Premoženje v obtoku je po definiciji sestavljeno iz premoženjskih predmetov, ki jih stalno spreminjamo v razpoložljiva finančna sredstva (n.pr. v zaloge blaga, surovin, pomožnih in obratnih sredstev, nedokončanih in gotovih proizvodov; terjatve iz dobav in storitev) ali pa že obstajajo v denarni obliki (n.pr. stanje blagajne, bančno dobroimetje). Kratkoročne obveznosti zapadejo vplačilo v enem letu od dneva bilance; presežek premoženja v obtoku je znesek, ki je na razpolago po plačilu kratkoročnih obveznosti iz tekoče likvidacije premoženja v obtoku. Ta presežek finančnih sredstev (=Working Capital) je trenutno financiran dolgoročno, čeprav bi trajanje vezave kapitala v premoženju v obtoku dovoljevalo kratkoročno razpolaganje s kapitalom. Če nam uspe, da tudi Working Capital financiramo kratkoročno, tako sprostimo dolgoročni kapital, ki ga lahko vrnemo ali uporabimo za druge (dolgoročne) investicije.Upoštevati pa moramo, da v podjetju stalno obstajajo deli premoženja v obtoku (n.pr. osnovne količine zalog in določeno število terjatev iz dobav in storitev), ki zahtevajo dolgoročno financiranje ali kratkoročno financiranje po revolving sistemu. Negativen Working Capital — kot v našem primeru — kaže, da so deli premoženja v naložbah financirani kratkoročno, tj. trajanje vezave kapitala je daljše od časa, v katerem razpolagamo s kapitalom. Ta kršitev načela rokovno usklajenega financiranja lahko privede do nelikvidnosti podjetja, če je potrebno plačati kratkoročne obveznosti, preden so za to potrebna finančna sredstva od uporabe ali odtujitve tega premoženja pritekla nazaj v podjetje.

reversehearinglossconsumerreview has details and a review about reverse hearing loss